Jaarverslag van stichting Dorpsnetwerk Leersum over 2021 

Stichting Dorpsnetwerk Leersum 

De stichting Dorpsnetwerk Leersum (hierna: DNWL) bestaat sinds 2014. Op 26 februari 2021 is de organisatie geformaliseerd tot een stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle negen deelnemers zijn onbezoldigde vrijwilligers, woonachtig in Leersum. 

Het beleid van DNWL is om de inwoners van Leersum met elkaar in contact te brengen, te begeleiden en ondersteunen bij initiatieven van en voor bewoners. De deelnemers van DNWL houden voeling met de inwoners van Leersum. Op deze manier horen we direct welke zaken er spelen en of het Dorpsnetwerk in actie moet komen. Dan wordt er gezocht naar personen of instellingen die de actie op zich kunnen nemen en uitvoeren. Voor de financiën die daarbij nodig zijn, wordt naar geldverstrekkers gezocht en gedurende twee jaar is subsidie door de Gemeente verstrekt. 

DNWL vergadert in principe om de zes weken; in 2021 twaalf keer. De vergaderingen vinden plaats in Sport- en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29 Leersum – in 2021 waren wij genoodzaakt een aantal keren digitaal te vergaderen. Van iedere vergadering is een verslag gemaakt. Daarnaast vond veelvuldig overleg plaats over de volgende aandachtsvelden: 

Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2021 

Informatie over Leersum voor nieuwe inwoners DNWL is gestart met de opzet om ‘Welkom-in-Leersum-tasjes’ samen te stellen met daarin informatie van lokale organisaties, bedrijven en verenigingen. De tasjes kunnen worden besteld door nieuwe inwoners zodat zij zien dat Leersum een actief dorp is, waar veel te doen is. 

Toekomstvisie 

De Gemeente betrekt de Dorpsnetwerken uit alle dorpen van de Utrechtse Heuvelrug bij de gemeentelijke Toekomstvisie. DNWL kwam bijeen om de voor Leersum specifieke onderwerpen te benoemen en om gezamenlijk een opzet te maken van een actieweek om Leersumers hierbij op verschillende manieren te betrekken. DNWL is gevraagd om deel te nemen aan de online enquête (18 maart t/m 12 mei) en de online dialoogsessie (8 april) over de Toekomstvisie. Hiervoor zijn 2.000 flyers huis-aan-huis verspreid, een postercampagne werd opgezet, scholen en hun leerlingen werden bij de Toekomstvisie betrokken, er was een bakfietsstand met flyers en een luidsprekerwagen. De discussie werd ook aangezwengeld in de wekelijkse samenkomst in De Binder ‘Achter de Kaap”, ooit opgestart door DNWL. 

Een van de wensen die duidelijk naar voren kwam, was het opzetten van een gezondheidscentrum. DNWL heeft zich sterk gemaakt voor een medisch centrum voor eerstelijnszorg (waar optimale samenwerking mogelijk is tussen huisartsen, apotheek, maatschappelijk werk, sociaal dorpsteam, thuiszorg, verloskundige, begeleiding diabetes en dementie, fysiotherapie). Dat is de beste garantie voor behoud van vitaliteit van het dorp en de gezondheid van haar inwoners. Dit is toegelicht in een brief aan wethouders Jorg en Waaldijk. 

Zwerfafval 

DNWL heeft het initiatief genomen om op regelmatige basis vrijwilligers in groepsverband zwerfafval te laten prikken. Dit in aanvulling op andere acties om zwerfafval te verminderen, bijv. zoals die gecoördineerd worden door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het initiatief is ondergebracht bij de Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum. In 2021 werden op die manier 33 prikacties gehouden, met daarop veel positieve reacties van inwoners, middenstand en Gemeente. 

Buurtfonds 

Met het VoordeBuurt Fonds steunt de RegioBank lokale projecten die het buurtgevoel vergroten en langdurige contacten stimuleren om de buurt sociaal vitaal te houden. Bij de RegioBank-vestiging aan de Leersumse Rijksstraatweg waar de Stichting een rekening heeft, kan DNWL op termijn subsidie aanvragen. 

Valwind in Leersum 

Op 18 juni 2021 heeft een valwind ongekende schade aangericht in ons dorp, de omgeving en de boswachterij Leersum. Duizenden bomen zijn omgewaaid, woningen raakten beschadigd. De gevolgen waren dat weekend niet te overzien. Vanuit DNWL zijn twee mensen het dorp ingegaan om te inventariseren welke inwoners nog hulp van vrijwilligers konden gebruiken. In samenwerking met De Binder konden aldus zo’n 70 aangemelde vrijwilligers naar adressen worden gestuurd om te helpen met opruimen van de eerste schade. Daarnaast onderhoudt DNWL goede contacten met o.a. Gemeente en Stichting Bomen voor Leersum e.o. om op te volgen dat de herstelactiviteiten goed en in samenspraak met inwoners verlopen. 

Energietransitie 

DNWL bestaat uit een team van vrijwilligers die tevens lid zijn van diverse gremia. De toekomstige energietransitie is een onderwerp waarover men meedenkt. De opgedane ervaring wordt gedeeld met de overige leden van het Dorpsnetwerk en, desgewenst, ook met de inwoners. 

Vrijwilligersoverleg 

Ongeveer negen vrijwilligersorganisaties uit Leersum, Amerongen en Overberg en het Sociaal Dorpsteam informeren elkaar over wat er speelt en wie welke acties onderneemt. DNWL heeft altijd (in 2021 driemaal) deel genomen aan dit overleg. 

E-Magazine 

In 2021 is DNWL gestart met een digitaal E-magazine, inmiddels met duizend lezers. In december is de derde editie verschenen. De inhoud is divers. Veel organisaties en verenigingen leveren informatie aan over hun activiteiten in Leersum. Die zijn zelf heel goed in het communiceren met eigen leden, binnen hun eigen ‘zuil’, maar uitwisseling van informatie tussen die verschillende ‘zuilen’ ontbreekt meestal. Het doel van het E-magazine is om uiteindelijk alle inwoners van Leersum van de veelheid aan activiteiten en ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 

SCOOT & GO Leersumse Veld 

Op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin is voor mensen die tijdelijk of permanent slecht ter been zijn een scootmobiel gratis te leen om, al dan niet samen met een meewandelaar, in het Leersumse Veld op pad te gaan. 

De scootmobielroute SCOOT & GO is een initiatief van de werkgroep Toegankelijkheid Leersumse Veld van DNWL en werd mogelijk gemaakt door diverse organisaties, Staatsbosbeheer (SBB), Vereniging Dorp en Natuur, NXT Maarsbergen en een particuliere donatie van een scootmobiel. Alle kosten, zoals flyers, verzekering en onderhoud scootmobiel, onderhoud route en website (www.scoot-en-go.nl), worden gedragen door sponsoren (lokale bedrijven Molecaten Park Landgoed Ginkelduin, SBB, PMC Helix Leersum, The Media House, Wiegersma Boomverzorging), door particuliere donaties en door DNWL. De route is op 4 november 2021 geopend door Rick Brink, voormalig minister van gehandicaptenzaken. 

Fietsen bij rotonde Donderberg 

De rotonde waar de Broekhuizerlaan, Rijksstraatweg (N225) en Maarsbergseweg (N226) op uitkomen is zeer gevaarlijk voor overstekende fietsers. Er passeren doordeweeks veel scholieren. Door de provincie Utrecht wordt onderzocht of de verkeerssituatie kan worden verbeterd door de fietsroutes bij deze rotonde, waaronder de toekomstige doorfietsroute USP-Veenendaal (‘Via Regia’) ondergronds te maken. In afwachting van het besluit van de provincie over een fietstunnel is op ons advies afgelopen jaar het Bikescoutsysteem met waarschuwingslichtjes geplaatst. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten, teneinde de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers op deze rotonde, goed te beschermen. 

Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug 

DNWL onderhoudt contact met de senioren in Leersum enerzijds en met de Commissie Wonen en Commissie Verkeersveiligheid en Verkeer van het Seniorenplatform anderzijds, om de Gemeente Utrechtse Heuvelrug op de hoogte te houden van de wensen van senioren op het gebied van wonen en verkeersveiligheid. 

Samen eten in De Binder 

In het najaar is het project Samen eten in De Binder opgestart in samenwerking met de Bridgeclub Larsheim om voor ouderen en/of alleenstaanden een 2-gangen maaltijd aan te bieden. Dit zou 1x per maand gebeuren. Alles was in gereedheid gebracht maar het project is in 2021 door de coronamaatregelen nog niet uitgevoerd. De blauwdruk ligt klaar.